NA 68 KILOMETARA 30 MOSTOVA Ovo je trasa novog državnog puta od Požarevačke petlje do Golupca


Foto: Snežana Krstić / RAS Srbija

Poslušajte vest preko audio fajla

Vlada Srbije utvrdila je prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, auto-put E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac)-Požarevac (obilaznica)-Veliko Gradište-Golubac.

Na trasi dužine oko 68 kilometara planom je predviđena izgradnja 30 mostova preko reka i kanala, kao i 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica i 21 denivelisano ukrštanje, piše eKapija.

Granica plana određena je na osnovu koridora državnog puta, u prosečnoj širini od 100 do 200 metara, koja obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, postojeće vodno i železničko zemljište i planirano vodno zemljište potrebno za regulaciju tokova i zaštitu puta od poplava, u ukupnoj dužini od oko 68 kilometara. Ukupna površina obuhvata plana je 10,26 kvadrata i obuhvata teritorije Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca.


Golubačka tvrđava

Foto: Tanjug/Filip Krainčanin / RAS Srbija

Golubačka tvrđava

Cilj izrade prostornog plana je, kako se navodi, definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju, opremanje i funkcionisanje državnog puta IB reda auto-put E-75 Beograd- Niš, petlja Požarevac, kao i za razvoj i funkcionisanje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru.

Trasa novog puta

Planirana trasa državnog puta IB reda počinje od postojeće petlje Požarevac na koridoru autoputa E-75 Beograd–Niš (na stacionaži km 264 + 05 auto-puta, odnosno na početku postojećeg državnog puta IB reda broj 33). Od ove petlje, koridor planiranog državnog puta IB reda se pruža u pravcu severoistoka i prolazi kroz teritorije grada Smedereva, grada Požarevca (koji zaobilazi sa severne strane), opštine Veliko Gradište (zaobilazeći građevinsko područje sa južne strane), sve do ulaska u Golubac, navodi eKapija.

Trasa planiranog državnog puta se u prvom delu (od stacionaže km 0 + 000 do kilometara 31 + 600) pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (do Požarevca) i državnog puta IB reda broj 34 (obilaznica Požarevca) koji se rekonstruišu i šire, dok se u drugom delu (od stacionaže km 31 + 600 do km 67 + 900) pruža novoplaniranom trasom zaobilazeći naselja.

Nakon obilaska Požarevca, na stacionaži km 31 + 600, planirana trasa državnog puta napušta postojeću trasu i najvećim delom novom trasom obilazi građevinska područja naselja na teritoriji grada Požarevca i opština Veliko Gradište i Golubac i završava se na ulasku u Golubac.

Zbog načina pružanja, trasa je podeljena na tri deonice:

– Deonica 1 (km 0 + 000 – km 11 + 900) – počinje od postojeće petlje Požarevac na auto-putu E-75 deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (koji se širi i rekonstruiše) do Požarevca (početak obilaznice);

– Deonica 2 (km 11 + 900 – km 31 + 600) – ima funkciju severne obilaznice grada Požarevca i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 34, koji se širi i rekonstruiše i završava na stacionaži km 31 + 600 severozapadno od Požarevca;

– Deonica 3 (km 31 + 600 – km 67 + 900) – jeste najduža deonica i predstavlja novoplaniranu trasu državnog puta, koja zaobilazi građevinska područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i kategoriju državnog puta IB reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje saobraćaja do i unutar naselja.

Zbog konfiguracije terena i ukrštanja sa vodotokovima i saobraćajnicama, planiran je veći broj različitih objekata državnog puta, kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i propusti, a planom je predviđeno 30 mostova preko reka i kanala.


Foto: Siniša Pašalić / RAS Srbija

Predviđeno je jedno obostrano odmorište na stacionaži km 66 + 300, uz mogućnost definisanja drugih potencijalnih-novih lokacija (na Deonici 3), a previđena je i gradnja tri benzinske stanice.

Planirana je i izgranja 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica, kao i 21 denivelisano ukrštanje (podvožnjaci i nadvožnjaci).

Predviđena je širina vozne trake 4 x 3,50 m; širina ivične trake 4 x 0,50 m; širina razdelne trake 1 x 4–3 m; širina bankine 2 x 1,50 m; širina ulivno/izlivne trake 3,50 m. Na delovima trase gde se planira izgradnja servisnih saobraćajnica biće planiran kolovoz servisne saobraćajnice od 5,50 m.

Za čitavu trasu državnog puta IB reda, planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100 km/h.