Budžet Ministarstva poljoprivrede uvećan za 16,5 milijardi dinara

Za direktna plaćanja koja se odnose na premiju za mleko, osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i podsticaje u stočarstvu obezbeđeno je dodatnih 7,7 milijardi dinara, a za mere ruralnog razvoja 2,87 milijardi dinara, saopšteno je iz vlade.

Na sednici su usvojene izmene Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine koje treba da obezbede finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima kako bi se očuvala stabilnost njihovog dohotka.

vlada, srbije

Imajući u vidu kretanje cena suncokreta na tržištu i njihov negativan uticaj na dohodak proizvođača, kao i visoke troškove proizvodnje, obezbeđena su sredstava u iznosu od 4,86 milijardi dinara koja će se koristiti za realizaciju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima ove uljarice za 2022. godinu.

Kako je navedeno, članovi vlade doneli su Odluku o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590 kako bi se sprečila kritična nestašica tog derivata prouzrokovana svetskim i regionalnim poremećajem na tržištu, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Srbije.

Vlada Srbije usvojila je i izmenjenu Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2022. godinu i u tu svrhu opredelili sredstva u ukupnom iznosu od 1,08 milijardi dinara.

Razlog za nastavak realizacije Programa je veliko interesovanje podnosilaca prijave za ovaj Program koji su do zatvaranja javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa započeli proceduru podnošenja prijava na konkurs za dodelu bespovratnik sredstava, a čiji ukupan zbir značajno prelazi sredstva određena prvobitnom Uredbom.

Neoporezivi deo poveća na 21.712 dinara, kao i predlog novog usklađivanja visine penzija

Vlada Srbije usvojila je danas predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima je predviđeno povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara mesečno, kao i smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25 na 24 odsto.

Takođe, predviđeno je i uređivanje oporezivanja fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Članovi vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim se usklađuju odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana, odredbama zakona koji uređuje fiskalizaciju, kao i odredbama zakonika koji uređuje krivični postupak i uvođenje novih krivičnih dela koja su od značaja za suzbijanje izbegavanja plaćanja javnih prihoda.

Na sednici su usvojeni izmenjeni i dopunjeni predlozi Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o fiskalizaciji, kao i Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Vlada usvojila predlog novog usklađivanja visine penzija

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog izmena Zakona o penzijskom osiguranju, kojim je predložena izmena načina usklađivanja visine penzija, kako bi rast penzija mogao bolje da prati rast zarada.

U zavisnosti od visine navedenog odnosa predlaže se da se penzije od januara naredne godine usklađuju na jedan od tri načina: prema kretanju zarada, kretanju potrošačkih cena ili tako da se uzima u obzir polovina procenta promene zarada i polovina procenta promene potrošačkih cena.

Na ovaj način obezbeđeno je da rast penzija prati rast zarada u periodima kada je niže učešće rashoda za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju u bruto domaćem proizvodu, a u periodima kada je navedeno učešće veće obezbeđuje se zadržanje kupovne moći penzija njihovim usklađivanjem prema potrošačkim cenama.

Predviđeno je da se način obračuna procenta usklađivanja penzija određuje u zavisnosti od odnosa visine isplaćenih penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju prema visini BDP-a, saopšteno je iz vlade.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com