KOLIKO JE CIRKULARNA SRPSKA PRIVREDA Uskoro “Look up” na Kopaoniku: 55 stručnjaka na 8 panela u 2 dana o ključnim pitanjima u ekologiji i energetici

Na Konferenciji ”Look UP”, koja će se održati 7. i 8. decembra na Kopaoniku učestvovače više od 50 stručnjaka i profesora Univerziteta, među kojima je i Petar Uskoković, profesor i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, koji je jedan od panelista na temu :

Slušaj vesti

0:00/ 0:00

.

Foto: shutterstock

.

Stepen cirkularnosti domaće privrede kao uslov za harmonizaciju sa EU

Blic preporučuje

 • Uloga zelenih inovacija – saradnja nauke i privrede
 • Stepen cirkularnosti domaće privrede kao uslov za harmonizaciju sa privredom EU
 • Manjak ljudskog kapitala u domenu cirkularne ekonomije

Svi zainteresovani da prisustvuju Konferenciji mogu da se prijave OVDE, a detaljnije informacije o događaju mogu se pogledati u AGENDI “LOOK UP”. Naknada za kotizaciju nije predviđena, a broj mesta je ograničen.

Ostali paneli:

e-MOBILITY – put od budućnosti do stvarnosti

 • Istorijski pregled ideje električnih vozila
 • Litijum – eksploatacija i zavisnost industrije
 • Stvaranje klime za dalju popularizaciju korišćenja E-Mobility u Srbiji  
 • Proizvodnja punjača za električna vozila
 • Proizvodnja električnih vozila i komponenata za vozila

Zelena gradnja kao sastavni deo održive budućnosti

 • Održiva izgrađena sredina
 • Obuhvat zelene gradnje – karakteristike i mogućnosti
 • Zelena sertifikacija – alat za održivu gradnju
 • Ugljenična (energetska) neutralnost – potreba ili obaveza
 • Zelena / održiva gradnja u svetu i kod nas

Obnovljivi izvori energije – realnost ili mit

 • Biogas kao odgovor na gasnu krizu
 • Proizvodnja električne energije iz OIE za sopstvene potrebe
 • Vetroelektrane – od ideje do elektrane
 • Geotermalna energija kao zanemaren resurs
 • OIE u sektoru saobraćaja

Otpad kao energent i resurs reciklažne industrije

 • Upotreba otpada u energetske svrhe
 • Spalionice otpada u Srbiji – potrebni kapaciteti
 • Cementna industrija i otpad kao zamensko gorivo
 • Građani i strah od spaljivanja otpada – kako komunicirati

Zeleni vodonik kao gorivo budućnosti

 • Vodonik kao gorivo i skladište energije – tipovi, načini
 • proizvodnje, trenutna isplativost
 • Upotreba vodonika prema načinu proizvodnje na nivou EU i
 • Srbije- sadašnjost i projekcije
 • Modaliteti i problematika skladištenja i transporta
 • Položaj vodonika u EU acquis i vodonične strategije
 • Potencijal vodonika u različitim vremenskim horizontima

Istorijski otpad

 • Istorijski otpad – ima li rešenja
 • Kako tretirati istorijski otpad i graditi infrastrukturu za skladištenje i tretman
 • Kako upravljati kapacitetima za tretman opasnog otpada i da li Srbija ima rešenja za Zapadni Balkan
 • Kako da rešenja za istorijski otpad budu i prilika za zelene investicije

Energetska efikasnost

 • Energetska efikasnost kao odgovor na krizu
 • Potencijali privrede za uštedu energije
 • Finansiranje projekata energetske efikasnosti
 • Energetska efikasnost u saobraćaju

Uskoković u svom autoorskom tekstu za “Blic” objašnjava značaj ove oblasti i iskoraku Tehnološko-metalurškog fakulteta koji pored brojnih inovacija priprema i poseban master studijski program vezan za cirkularnu ekonomiju.

Cirkularna ekonomija predstavlja novi koncept poslovanja koji može doprineti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i ublažavanju klimatskih promena. Uvođenje inovacija u industrijsku proizvodnju u cilju smanjenja (ili potpunog uklanjanja) otpada i emisije štetnih gasova u tim procesima zasniva se na primeni novih materijala koji su dostupni kao sirovine ali i podložni preradi ukoliko se pojave kao otpad ili ako se vrate u proizvodnju nakon komercijalne upotrebe.

Petar Uskoković

Foto: TMF / Ustupljene fotografije

Petar Uskoković

Smanjenje ugljeničnog otiska proizvodnje postiže se i korišćenjem tehnoloških procesa sa povećanom energetskom efikasnošću, obnovljivih izvora energije, i uvođenjem novih modela poslovanja.

EU je od 2015. godine donela niz dokumenata kojima je podržan prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Briselska nova adiministracija je 2019. godine predstavila Zeleni dogovor kao paket mera kako bi Evropa do 2050. postala prvi klimatski neutralan kontinen a 2020. godine donet je i Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju. U njemu se reciklaži pretpostavlja smanjenje i ponovna upotreba materijala. Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja iz oblasti klimatskih promena i poboljšanja kvaliteta životne sredine dovelo je do potrebe za novom industrijskom politikom koja je zasnovana na cirkularnoj ekonomiji, koja po prvi put uz regulative pruža i mogućnosti stvaranja dodate vrednosti, uštede u energiji i materijalu i stvaranje novih radnih mesta.

Postulati kretanja materijala zahtevaju tehnološke inovacije kroz nove procese hemijskog inženjerstva, dizajniranje novih materijala i eko-proizvoda kao i njihovu ponovnu upotrebu kroz sirovine ili proizvoda drugih namena. Osim toga, ostvarivanje principa cirkularne ekonomije prati i napredak u ditigalnim tehnologijama za kontrolu imoptimizaciju industrijske proizvodnje, merenju kvaliteta voda i vazduha, organizaciju logistike praćenja proizvoda čime se omogućava vraćanje u proizvodni ciklus nakon upotrebnog veka, dakle pojam posedovanja sve više prelazi u rentiranje roba i usluga. U novim istraživanjima koja iskazuju sumnju u model cirkularne ekonomije, vodećom preprekom smatra se mentalitet posedovanja dobara koja je u skladu sa politikom velikih brendova. Ipak, trend sve više menjaju inovativni i kreativni poslovni lideri koji vrhunskim brendovima, osim kvaliteta materijala i dizajna, svojim proizvodima dodaju i notu održivosti, pretpostavljajući da će svest potrošača i naklonost tržišta sve više se priklanjati novim kvalitetima u skladu sa velikim brojem ciljeva održivog razvoja.

Svi zainteresovani da prisustvuju Konferenciji mogu da se prijave OVDE, a detaljnije informacije o događaju mogu se pogledati u AGENDI “LOOK UP”. Naknada za kotizaciju nije predviđena, a broj mesta je ograničen.

Promena svesti svih aktera, kako industrije tako i potrošača može biti usmerena sistemom obrazovanja, razvojem zelenih tehnologija, pravnim regulativama ako i medijskom pažnjom. U svetskim razmerama univerzitetski programi koji obrađuju cirkularnu ekonomiju veoma su retki i uglavnom se ostvaruju kroz izborne predmete klasičnih kurikuluma u prirodnim i inženjerskim oblastima. Kroz podršku programa INTERREG Adrion, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, zajedno sa konzorcijumom koji predvode Politehnički Univerzitet Marche i Univerzitet u Bolonji, započinje pripremu master studijskog programa iz cirkularne ekonomije.

Program je nastao kao ishod međunarodne saradnje, zajedničkih projekata i naučnih publikacija kao i saradnje u uvođenju koncepta CE sa inostranim kompanijama u oblasti uklanjanja azotnih oksida iz vazduha kao i regeneracije celuloznih vlakana jonskim tečnostima i stvaranju novih kompozitnih materijala kao zamene za petrohenijske polimere. Iskustvo u saradnji sa domaćom privredom, nacionalnim i lokalnim upravama sticano je kroz projekte usklađivanja legislativa sa EU dokumentima iz oblasti direktiva o industrijskim emisijama koje je usmeravala i podržavala Švedska Agencija za međunarodnu saradnju SIDA, kao i Norveško Ministarstvo inostranih poslova kroz projekte praćenja emisija štetnih gasova. Fakultet ima saradnju i sa našim fakultetima kroz COST akciju sa usmerenjem na cirkularne gradove. U novembru 2020. godine zemlje Zapadnog Balkana su potpisale Sofijsku deklaraciju kojom su se obavezale da ispune obaveze predvidjene Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Jedan od pet stubova ove agende je cirkularna ekonomija, a u okviru ovog stuba donošenje strateškog okvira za cirkularnu ekonomiju je jedna od predviđenih aktivnosti. Nakon izrade Mape puta sa UNDP i ex-ante analize, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije poverilo je Tehnološko-metalurškom fakultetu izradu programa i trogodišnjeg akcionog plana kojim se definišu mere i aktivnosti koje će pomoći implementaciji koncepta cirkularne ekonomije u Srbiji.

Inače, Petar Uskoković, je dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Objavio je 120 radova u časopisima sa SCI liste i više od 200 radova u drugim časopisima i naučnim skupovima iz oblasti nanotehnologije, kompozitnih i biomaterijala. Rukovodilac/učesnik u 16 međunarodnih projekata (FP7, H2020, EUREKA, HERD, HK PolyU RGC, TEMPUS, GIZ i dr.), 9 projekata sa privredom i više od 20 tehničkih i razvojnih rešenja. Bio je gostujući profesor na Franche Comte Univerzitetu i gostujući istraživač na Politehničkom Univerzitetu u Hong Kongu. Dopisni je član AINS, član predsedništva Društva za istraživanje materijala Srbije, član Komisije za održivi razvoj CESAER asocijacije evropskih tehničkih univerziteta. Bio je predsednik Skupštine Instituta za opštu i fizičku hemiju, predsednik Veća grupacije tehničko-tehnoloških nauka i član Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Svi zainteresovani da prisustvuju Konferenciji mogu da se prijave OVDE, a detaljnije informacije o događaju mogu se pogledati u AGENDI “LOOK UP”. Naknada za kotizaciju nije predviđena, a broj mesta je ograničen.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com