Oglas za prodaju 35 korišćenih rashodovanih vozila

Na osnovu Odluke br.15146 od 18.11.2021. god. i Odluke o izmeni i dopuni navedene Odluke, br. 15146/1 od 22.06.2022. god, donetih od strane Upravnog odbora RTS-a, Radio televizija Srbije objavljuje

OGLAS

za prodaju 35 korišćenih rashodovanih vozila

Vozila se prodaju pojedinačno, u viđenom tehničkom i stanju kompletnosti, sa potrebnom dokumentacijom za dalje registrovanje, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Vozila se nalaze na adresi Kneza Višeslava br. 86, na kojoj je moguć uvid u stanje vozila svakog radnog dana, u roku od pet dana od dana objavljivanja oglasa, u vremenu od 11 do 13 časova. Najava dolaska i bliže informacije se mogu dobiti na tel. 064/861-39-39, radnim danima u vremenu od 11 do 13 časova.

Dostavljanje pojedinačnih ponuda, za svako pojedinačno vozilo navedeno u ovom oglasu, se vrši u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnici RTS-a, ul. Takovska br. 10, najkasnije do 11 časova desetog radnog dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom ”Ponuda za otkup rashodovanog vozila pod rednim br. _____ , BG-__-__”.

Javno otvaranje prispelih ponuda će se obaviti na adresi Kneza Višeslava br. 86, kancelarija br. 50 u 12 časova, u roku od dva radna dana, od isteka roka predaje ponuda iz prethodnog stava.

Iznos date ponude je bez PDV-a, koji plaća ponuđač, kao i sve eventualne iznose poreza ili drugih troškova dalje registracije ili prometa predmetnog vozila.

Ponuđeni iznos ne može biti manji od naznačene početne cene vozila.

Pravo prijave na oglas i učešća u kupovini vozila imaju pravna i fizička lica, koja su dužna da nakon usvojene ponude i potpisanog Ugovora za predmetno vozilo izvrše avansnu uplatu na račun RTS-a, u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora. Vozilo će biti predato kupcu, nakon potpisanog ugovora i dokaza o uplati. Ukoliko ponuđač ne potpiše ugovor i ne uplati avans, u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a vozilo će se prodati prvom sledećem rangiranom ponuđaču, na osnovu kriterijuma za odabir najpovoljnije ponude.

Ponude moraju biti iskazane bez PDV-a, tako da troškovi PDV-a, transporta, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

Kupac je dužan da u roku od 5 (pet) dana, od dana potpisivanja ugovora i izvršene uplate, ukloni vozilo sa navedene adrese, iz stava 2 ovog oglasa. Ukoliko kupac vozilo ne ukloni sa navedene adrese u ostavljenom roku, RTS će obračunavati ležarinu vozila u visini od 500 din po danu, ležarina se plaća avansno pre uklanjanja vozila, a ukoliko se vozilo ne ukloni u roku od 30 dana, isto će se predati na reciklažu, bez povraćaja uplaćenih sredstava.

Blagovremena, potpuna i uredna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom, ukoliko se radi o pravnom licu, odnosno potpisana ako se radi o fizičkom licu, i mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude i to:

Za fizička lica :

– ime i prezime;

– adresu prebivališta;

– kopiju lične karte;

– kontakt telefon;

– mail adresu

Ako je podnosilac ponude preduzetnik, uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrdu da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, kao i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.

Za pravna lica :

– naziv i sedište;

– izvod iz registra privrednih privrednih subjekata sa podacima o pravnom licu;

– kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB

– ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor)

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene.

Vozila, koja su predmet ovog oglasa, navedena su u nastavku oglasa:

 1. putničkog vozila marke ŠKODA FABIA 1.9 SDI registarskog broja BG-084-RD, broja šasije TMBPF16Y054248118, broja motora ASY289761, godine proizvodnje 2004, pređene kilometraže 242.100, inventarnog broja 265776, matičnog broja 81671, početne cene 128.000,00.

 2. putničkog vozila marke FIAT STILO 1.6 16V registarskog broja BG-259-VN, broja šasije ZFA19200000097976, broja motora 182B60000483441, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 195.221, inventarnog broja 252794, matičnog broja 81659, početne cene 170.400,00.

 3. putničkog vozila marke ZASTAVA 10 registarskog broja BG-372-BV, broja šasije ZFA18800000947587, broja motora 188A40003514908, godine proizvodnje 2006, pređene kilometraže 151.862, inventarnog broja 900057, matičnog broja 81754, početne cene 95.500,00.

 4. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN GOLF 1.9 SDI registarskog broja BG-003-CS, broja šasije WVWZZZ1JZ1W296760,broja motora AGP253375, godine proizvodnje 2000, pređene kilometraže 202.481, inventarnog broja 249624, matičnog broja 81621, početne cene 167.200,00.

 5. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN GOLF 1.9 SDI registarskog broja BG-492-SZ, broja šasije WVWZZZ1JZ1W183835, broja motora AQM041426, godine proizvodnje 2000, pređene kilometraže 253.100, inventarnog broja 249414, matičnog broja 81619, početne cene 195.500,00

 6. putničkog vozila marke FIAT TEMPRA 1.6 SW registarskog broja BG-331-XS, broja šasije ZFA15900005031201, broja motora 159A30006413494, godine proizvodnje 1997, pređene kilometraže 205.086, inventarnog broja 241413, matičnog broja 81469, početne cene 27.000,00.

 7. putničkog vozila marke FIAT TEMPRA 1.6 SW registarskog broja BG-451-OI, broja šasije ZFA15900005032065, broja motora 159A30006525525, godine proizvodnje 1998, pređene kilometraže 239.800, inventarnog broja 245487, matičnog broja 81574, početne cene 27.000,00.

 8. putničkog vozila marke FIAT TEMPRA 1.6 SW registarskog broja BG-1483-HI broja šasije ZFA15900005032064, broja motora 159A30006525524, godine proizvodnje 1998, pređene kilometraže 242.600, inventarnog broja 245486, matičnog broja 81573, početne cene 27.000,00.

 9. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-031-OT, broja šasije PUS71021900038, broja motora 223A60002511395, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 191.900., inventarnog broja 251842, matičnog broja 81645, početne cene 72.000,00.

 10. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-033-OT, broja šasije PUS71021500007, broja motora 223A60002509600, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 317.149., inventarnog broja 251835, matičnog broja 81638, početne cene 72.000,00.

 11. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-048-ZP, broja šasije PUS71021600014, broja motora 223A60002534345, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 305.672., inventarnog broja 251838, matičnog broja 81641, početne cene 72.000,00.

 12. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-049-ZP, broja šasije PUS71021900037, broja motora 223A60002524141, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 199.748, inventarnog broja 251836, matičnog broja 81639, početne cene 72.000,00.

 13. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-051-ZU, broja šasije PUS71021900036, broja motora 223A60002507245, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 281.115, inventarnog broja 251841, matičnog broja 81644, početne cene 72.000,00.

 14. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-567-BP, broja šasije PUS71021800601, broja motora 223A60002735065, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 305.391, inventarnog broja 251727, matičnog broja 81636, početne cene 72.000,00.

 15. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-1210-KX,broja šasije ZFA22300025034473, broja motora 223A60002509913, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 229.317, inventarnog broja 251837, matičnog broja 81640, početne cene 72.000,00.

 16. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-1356-CI,broja šasije ZFA22300025034359, broja motora 223A60002528100, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 271.866, inventarnog broja 251840, matičnog broja 81643, početne cene 72.000,00.

 17. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-1448-BM, broja šasije PUS71021500122, broja motora 223A60002500357, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 336.994, inventarnog broja 251839, matičnog broja 81642, početne cene 72.000,00.

 18. putničkog vozila marke FIAT DOBLO 1.9 DS SX registarskog broja BG-1551-SZ, broja šasije PUS71021800600, broja motora 223A60002727845, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 251.200, inventarnog broja 251728, matičnog broja 81637, početne cene 72.000,00.

 19. putničkog vozila marke FIAT SCUDO 1.9 TDI registarskog broja BG-515-TK, broja šasije ZFA22000012388648, broja motora PSAD8B10CUFA6006967, godine proizvodnje 1998, pređene kilometraže 443.490, inventarnog broja 245806, matičnog broja 81577, početne cene 108.000,00.

 20. putničkog vozila marke PEUGEOT BOXER 2.8 HDI registarskog broja BG-492-BC, broja šasije VF3231CH216167979, broja motora SOFIM814043S22193463686323245756, godine proizvodnje 2001, pređene kilometraže 574.691, inventarnog broja 251429, matičnog broja 81634, početne cene 50.000,00.

 21. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-221-RX, broja šasije WV2ZZZ70Z2H124434, broja motora AJA073131, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 348.500, inventarnog broja 252671, matičnog broja 81653, početne cene 236.100,00.

 22. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-238-BK, broja šasije WV2ZZZ70Z2H124172, broja motora AJA072622, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 423.943, inventarnog broja 252704, matičnog broja 81655, početne cene 236.100,00.

 23. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-239-AX, broja šasije WV2ZZZ70Z2H122213, broja motora AJA073134, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 431.524, inventarnog broja 252702, matičnog broja 81658, početne cene 236.100,00.

 24. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-239-NP, broja šasije WV2ZZZ70Z2H123099, broja motora AJA073146, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 359.763, inventarnog broja 252705, matičnog broja 81656, početne cene 236.100,00.

 25. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-392-LE broja šasije WV2ZZZ70Z2H125511, broja motora AJA073119, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 332.200, inventarnog broja 255565, matičnog broja 81662, početne cene 236.100,00.

 26. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-392-LF broja šasije WV2ZZZ70Z2H123867, broja motora AJA073125, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 388.722, inventarnog broja 255564, matičnog broja 81661, početne cene 236.100,00.

 27. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-392-PL broja šasije WV2ZZZ70Z2H125561, broja motora AJA073156, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 484.250, inventarnog broja 255567, matičnog broja 81660, početne cene 236.100,00.

 28. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-392-PF broja šasije WV2ZZZ70Z2H124445, broja motora AJA073144, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 450.879, inventarnog broja 255566, matičnog broja 81663, početne cene 236.100,00.

 29. putničkog vozila marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D registarskog broja BG-1359-SD broja šasije WV2ZZZ70Z2H122783, broja motora AJA073133, godine proizvodnje 2002, pređene kilometraže 468.384, inventarnog broja 252703, matičnog broja 81657, početne cene 236.100,00.

 30. putničkog vozila marke FIAT DUCATO PANORAMA 2.3 JTD registarskog broja BG-1542-ZC broja šasije ZFA25000001179441, broja motora F1AE0481DA2070514232, godine proizvodnje 2007, pređene kilometraže 264.795, inventarnog broja 269784, matičnog broja 81679, početne cene 271.600,00.

 31. putničkog vozila marke FIAT DUCATO PANORAMA 2.3 JTD registarskog broja BG-1542-ZD broja šasije ZFA25000001196691, broja motora F1AE0481DA2070532800, godine proizvodnje 2007, pređene kilometraže 197.204, inventarnog broja 269782, matičnog broja 81677, početne cene 271.600,00.

 32. teretnog vozila marke FIAT SCUDO 220L 1.9 TDI registarskog broja BG-1221-EH, broja šasije ZFA22000012730914, broja motora PSAWJZ10DXCH6012760, godine proizvodnje 2000, pređene kilometraže 178.049, inventarnog broja 260184, matičnog broja 81667, početne cene 108.000,00.

 33. teretnog vozila marke CITROEN C-25 registarskog broja BG-871-AŠ, broja šasije PUS71021500012, broja motora 06239565, godine proizvodnje 1990, pređene kilometraže 108.944, inventarnog broja 232005, matičnog broja 81102, početne cene 35.000,00.

 34. teretnog vozila marke ZASTAVA IVECO RIVAL 35.8 registarskog broja BG-084-RC, broja šasije ZCFC356010Z011787, broja motora SOFIM814067F37102452325221344345, godine proizvodnje 1997, pređene kilometraže 195.430, inventarnog broja 403233, matičnog broja 81757, početne cene 108.000,00.

 35. teretnog vozila marke ZASTAVA IVECO RIVAL 35.8 registarskog broja BG-1540-XR, broja šasije ZCFC355010Z010745, broja motora 81400737101985531, godine proizvodnje 1995, pređene kilometraže 87.415, inventarnog broja 236295, matičnog broja 81381, početne cene 108.000,00.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com